Wat houdt de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) in?

Vanuit de overheid is er veel aandacht voor de groeiende schuldenproblematiek in Nederland. Door diverse marktpartijen wordt om die reden vooral gekeken naar het voorkomen van problematische schulden. Ook Armaere gerechtsdeurwaarders levert hier met haar maatschappelijk verantwoord incassobeleid een belangrijke bijdrage aan. Vanuit de overheid is onder andere afgelopen jaar de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) opgesteld. Graag informeren wij je over deze wet en welke veranderingen eraan komen.

Wat is de Wki?

De Wet Kwaliteit Incassodienstverlening, Wki, treedt naar verwachting 1 januari 2024 in werking. Het doel van deze wet is, kort gezegd, de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening te vergroten en misstanden binnen de sector weg te nemen. Tot op heden zijn er namelijk geen specifieke wetten voor de incassobranche, anders dan de regels uit andere wetten, zoals de Wet handhaving consumentenbescherming en de Wet op het financieel toezicht. Wettelijke kwaliteitseisen zijn nodig ter bescherming van de consument en de branche. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) constateerde al eerder diverse problemen in deze branche, zoals de incasso van verjaarde vorderingen of foutief berekende incassokosten. Onderdeel van de Wki is een aanpassing van de wijze van berekenen van incassokosten. Een aanpassing die tot doel heeft het voorkomen van het cumuleren van incassokosten bij termijnbetalingen uit duurovereenkomsten.

Wat gaat er veranderen met de komst van de wki?

De Wki is van toepassing op de buitengerechtelijke incassowerkzaamheden. Daaronder vallen alle handelingen die plaatsvinden voordat de debiteur wordt gedagvaard. Denk hierbij aan het opnemen van contact, het verstrekken van informatie, versturen van betalingsherinneringen en de mate waarin is getracht om een regeling te treffen/ tot een oplossing te komen.

Momenteel worden de incassokosten berekend als een percentage van de hoofdsom van de vordering: over hoofdsommen tot € 2.500 wordt een percentage van 15% met een minimum van € 40 in rekening gebracht. Het is toegestaan om na iedere factuur een 14-dagenbrief (de WIK-brief) te sturen met daarin een aanzegging van de incassokosten over de hoofdsom. Bij termijnbetalingen kunnen daardoor na iedere vervallen termijn opnieuw incassokosten worden berekend (cumulatie).

In de nieuwe situatie wordt specifiek gekeken naar termijnbetalingen die voortkomen uit duurovereenkomsten, waarvan de afzonderlijke termijnbedragen lager zijn dan € 266,67.

  • Wanneer bij een termijnbetaling, lager dan € 266,67, in de afgelopen 6 maanden al een keer incassokosten in rekening zijn gebracht, mag voor deze nieuwe termijn nog € 20 worden gerekend in plaats van de huidige € 40.
  • Wanneer het gaat om meerdere openstaande termijnbedragen, waarvoor in één 14-dagenbrief wordt aangemaand, geldt het hoogste bedrag aan incassokosten dat voor één van de betreffende termijnen in rekening kan worden gebracht. De incassokosten worden dus niet over de som van de termijnbedragen berekend.

Meer informatie

Wij willen graag onze klanten op de hoogte brengen en houden van alle veranderingen die de Wki met zich meebrengt. Graag kijken onze incassospecialisten samen met je naar de mogelijke impact.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op via sales@armaere.nl

Terug naar overzicht